uslovi korišćenja

 1. Područje važenja

  1. Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i LINK2YU Network LLC, sedište na adresi 340 S Lemon Ave #8618 Walnut, California, 91789 (u daljem tekstu: Mi, naša kompanija ili LINK2YU) važe ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja (u daljem tekstu: OU ili Opšti uslovi). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

  2. Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i naše kompanije, čak i bez izričitog navođenja istih.

  3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu www.mtel.global ili se može naručiti telefonskim putem.

  4. Potpisivanjem Ugovora, odnosno klikom na box polje prilikom kupovine usluge preko našeg portala www.mtel.global, Korisnik potvrđuje da je saglasan sa Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka definisanih našom Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Opštih uslova. Pozivamo vas da se upoznate sa našom Politikom privatnosti na našem sajtu u delu Podrška.

 2. Ugovorne strane

  Ovi Opšti uslovi važe za potrošače u smislu zakonske regulative o zaštiti potrošača. Imamo pravo da za sve pakete od Korisnika zahtevamo sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

 3. Izmene Opštih uslova i usluga

  1. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, naša kompanije će te izmene – ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike – objaviti dva meseca pre stupanja na snagu.

  2. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu 340 S Lemon Ave #8618 Walnut, California, 91789 ili na email support@mtel.global .

 4. Sklapanje Ugovora

  1. Naša ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. Zadržavamo izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na našem internet portalu www.mtel.global i u štampanim materijalima su neobavezujući.

  2. Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Ugovor. Prilikom elektronskog poručivanja robe, naša kompanije će potvrditi važenje Ugovora.

  3. Imamo pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvatimo Ugovor priložen porudžbini. U slučaju porudžbina odn. Ugovora prispelih elektronskim putem, imamo pravo da ih prihvatimo u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s naše strane, prispeli Ugovor smatra se prihvaćenim.

  4. LINK2YU arhivira Ugovor, a Korisniku putem elektronske pošte dostavlja podatke o porudžbini, Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka sadržane u Politici privatnosti. Opšte uslove i Politiku privatnosti u svakom trenutku korisnik može pronaći na našem portalu, odnosno u našoj poslovnici.

 5. Usluge

  1. Pružamo usluge u oblasti telekomunikacija. U saradnji sa matičnom kompanijom MTEL Global d.o.o. Beograd, Republika Srbija nudimo usluge telefonije putem interneta, a preko posebnih VoIP telefonskih uređaja u mreži Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu: Telekom Srbija). MTEL Homephone usluga dostupna je samo preko VoIP telefonskih uređaja koje obezbeđuje naša kompanija i omogućava Korisnicima sledeće:

   - Odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima fiksne mreže Telekoma Srbija, kao i korisnicima mobilne mreže Telekoma Srbija.

   - Odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima MTEL Homephone i MTEL Calling usluga. Korisnik bira nacionalni pozivni broj (npr. 011xxxxxx ili 064/065/066xxxxxx, ili 076xxxxxx), a zatim željeni broj.

   Pozivi u drugim mrežama (nacionalnim, međunarodnim, mobilnim ili fiksnim) odn. prema/sa drugim operaterima osim Telekoma Srbija nisu mogući niti dozvoljeni.

   Pozivi prema hitnim službama (brojevi za hitnu pomoć i spasilačke službe) nisu mogući.

  2. Usluge se mogu koristiti samo iz/na području Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu „SAD“) i Kanade. Usluge za odlazne i dolazne pozive od/ka korisnicima Telekoma Srbija moguće su samo na području SAD i Kanade. Za interne pozive (unutar naše mreže sa pozivnim brojem 076) ne postoje mesna ograničenja.

   Navedeno područje je „područje važenja Ugovora“.

  3. MTEL Homephone usluga je usluga na bazi pretplate sa ograničenim trajanjem korišćenja. Korisnik može da koristi MTEL Homephone usluge u trajanju od 30 dana od kupovine paketa. Paket se sastoji od određenog broja minuta koje korisnik može iskoristiti u navedenom vremenskom periodu. Postoje paketi sa različitim brojem minuta za pozive.

  4. Korisnik ima mogućnosti i da kupi pretplatu u bilo kom trenutku.

  5. Korisnik ima mogućnost da prenese neiskorišćene minute ukoliko pre isteka paketa kupi novi paket. Dozvoljena je kupovina različitih paketa.

  6. Kao dodatne usluge nudimo sledeće:

   - Mogućnost konferencijskog poziva tri učesnika;

   - Funkcija stavljanja dolaznog poziva na čekanje;

   - Poziv na čekanju i obaveštenje o novom dolaznom pozivu u toku razgovora;

   - Identifikacija pozivaoca;

   - Ne uznemiravaj;

   - Lista poziva.

  7. Obračunski interval iznosi jedan sekund. Pozivi unutar naše mreže (od korisnika naše kompanije ka korisniku naše kompanije) su besplatni i neograničeni.

  8. Korišćenje usluga moguće je isključivo putem VoIP telefonskih uređaja koje je obezbedila naša kompanija (u daljem tekstu: uređaj) i ponudila u cilju kupovine istih. Prvi broj dostavlja se uz uređaj. Isporučeni telefonski uređaji su unapred programirani, te se podešavanja automatski instaliraju nakon prvog priključenja, a korisnik dobija uputstvo za korišćenje na srpskom/engleskom jeziku.

  9. Naše Usluge i VoIP telefonske uređaje moguće je kupiti na našem internet portalu i direktno u našim poslovnicama. Moguća je i kupovina preko zvaničnih distributivnih partnera. Naša kompanija stavlja na raspolaganje Korisnički servis (vidi tačku 20).

 6. Internet portal / Internet prodavnica

  1. Kupovina paketa, odn. sklapanje pretplate i kupovina VoIP telefonskog uređaja mogući su i preko našeg internet portala i internet prodavnice koja je na njemu implementirana, na adresi www.mtel.global.

  2. Aktivacija isporučenog VoIP telefonskog uređaja vrši se po priključenju u napajanje električnom energijom i povezivanjem mrežnim kablom sa ruterom Korisnika.

  3. U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja registruje i ostavi sledeće podatke:

   - Ime i prezime;

   - Adresa stanovanja i država;

   - Poštanski broj;

   - Broj telefona;

   - E-mail adresa;

   - Datum rođenja;

   - Adresa za isporuku.

  4. Lični podaci koriste se za ispunjenje ugovornih obaveza i ne prosleđuju se trećim licima.

   Koristimo samo sledeće podatke korisnika:

   a. osnovni podaci: ime i prezime, adresa, korisnički broj i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), informacije o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa sa našom kompanijom;

   b. podaci za kontakt i saobraćaj: podaci koje obrađujemo za prosleđivanje poruke komunikacionoj mreži ili za obračune;

   c. podaci o sadržaju i lokaciji;

   d. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje našoj kompaniji prilikom sklapanja Ugovora ili tokom ugovornog odnosa: datum rođenja, zanimanje, podaci iz ličnog dokumenta, podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje.

   Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci, osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

   Korisnik je saglasan da koristimo njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu telefonskih aparata, proizvoda ili usluga iz našeg asortimana.

   Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

   Naša kompanija načelno briše podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka.

   Naša kompanija niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno mi nemamo pristup tim podacima.

  5. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom korisnika.

  6. Korisniku se prilikom inicijalne registracije dodeljuje broj. Po isteku 30 dana od poslednje kupovine, odlazni i dolazni pozivi iz/ka mreži Telekoma Srbija neće više biti mogući i Korisnik gubi sve eventualno preostale minute. Korisnik i dalje ima mogućnost za obavljanje poziva iz/ka našoj mreži . Do 90 dana od poslednje kupovine Korisnik može ponovo da aktivira nalog (kupovinom novog paketa) bez dodatne naknade. Nakon toga važi kako je navedeno u tekstu. Ukoliko Korisnik unutar 90 dana od isteka paketa ili pretplate ne realizuje novi paket ili pretplatu, nalog se deaktivira i korisnik gubi i broj. Korisnik je u tom slučaju dužan da se ponovo registruje i uplati naknadu za aktivaciju.

   Korisnik u svakom trenutku može sam da zatraži deaktivaciju naloga pozivom na broj 076-80-50-100 (ovaj broj dostupan je isključivo sa numeracije Korisnika MTEL Homephone usluge) ili na 312-800-28-59 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko pozivate iz SAD) kao i putem e-mail adrese support@mtel.global. U tom slučaju nalog ostaje aktivan do isteka uplaćenog perioda i deaktivira se automatski po isteku.

 7. Troškovi

  1. Prilikom sklapanja Ugovora, ispostavljamo račun u visini celokupne cene ponude.

  2. Isporuka odn. uručenje vrši se tek nakon uplate celokupne cene ponude.

  3. Rok za plaćanje računa je odmah. Roba se isporučuje tek nakon prijema celokupnog iznosa ponude.

  4. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

 8. Način plaćanja

  Korisnik u našoj internet prodavnici ima sledeće mogućnosti plaćanja:

  - Kreditna kartica

  Terećenje kreditne kartice vrši se kada prihvatimo ponudu.

  - Prenos sredstava / Plaćanja pouzećem

  U ovom slučaju korisnik dobija e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu GO4YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti našoj kompaniji potvrdu o uplati na e-mail ( support@mtel.global ). Na određenim teritorijama moguće je plaćanje pouzećem.

  Za potrošače se porez na promet navodi prilikom neobavezujuće registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika izračuna pripadajuća stopa poreza.

 9. Uslovi isporuke

  1. Robu šaljemo preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi (npr. Shipping Easy). Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

  2. Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

 10. Prenos rizika – Izvršenje usluga

  1. Mi šaljemo robu pod uslovima navedenim u tački 9.

  2. Prilikom slanja kupljene robe opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

  3. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom.

  4. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost naše kompanije ostaju na snazi.

  5. Korisnik je saglasan da izvršenje poslova, naša kompanija može poveriti drugim preduzećima i službama.

 11. Pravo na odustajanje i opoziv

  1. Ukoliko je Korisnik potrošač, ima pravo da u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Ugovora sklopljenog na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu:

   LINK2YU Network LLC, sedište na adresi 340 S Lemon Ave #8618 Walnut, California, 91789

   E-mail: support@mtel.global

  2. Rok počinje onda kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Ugovora o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada korisnik primi prvu isporuku.

  3. Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

  4. U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Rizik prilikom povratnog slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. Naša kompanija je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržavamo pravo da vraćena sredstva umanjimo za iznos oštećene robe.

 12. Garancija

  1. Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

  2. Garantni rok prema potrošačima iznosi 12 meseci.

  3. Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

  4. Za VoIP telefonske uređaje kupljene od naše kompanije, pružamo garanciju od 12 meseci od dana kupovine.

 13. Odricanje odgovornosti

  1. Van oblasti primene Zakona o odgovornosti za proizvode, naša odgovornost ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

  2. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže korisnika.

 14. Raskid Ugovora

  Ugovori zasnovani na ovim Opštim uslovima raskidaju se na sledeće načine:

  1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke;

  2. Redovan raskid Ugovora;

  3. Vanredan raskid Ugovora;

  4. Smrt ugovorne strane;

  5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom ugovorne strane

  6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili

  7. Istekom ugovorenog vremena.

  Odredbe o raskidu Ugovora u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su ugovorne strane dodatno dogovorile.

 15. Redovan raskid Ugovora

  1. Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Ugovora i nije drugačije određeno odredbama o naplati, obe ugovorne strane na kraju svakog kalendarskog dana imaju pravo na raskid Ugovora uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Ugovora mora se u pismenoj formi dostaviti ugovornom partneru najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Ugovora stupa na snagu mesec dana po dostavi.

  2. Ugovor o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom ugovorenog roka i ne podleže redovnom raskidu Ugovora bilo koje od ugovornih strana.

 16. Vanredan raskid Ugovora

  1. Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, obe ugovorne strane mogu da raskinu ugovorni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Ugovora mora u pismenoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu. Subota, Veliki petak, kao i 24. i 31. decembar ne važe kao radni dani.

  2. Naša kompanija ima pravo da raskine Ugovor i blokira dalje korišćenje usluge ukoliko je nastavak ugovornog odnosa neprihvatljiv, dakle kada naša kompanija ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima:

   Kada:

   1. saznamo za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja ugovornog odnosa u skladu sa tačkom 4,

   2. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih ugovornih obaveza, naročito onih koje bi u skladu sa primenljivim zakonima opravdale gašenje naloga – po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa,

   3. Korisnik nije više pravno sposoban, a ne dostavi izjavu o odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika,

   4. postoji sumnja da je posredi zloupotreba,

   5. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica,

   6. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za izbegavanje telekomunikacionih obaveza ili

   7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge naše kompanije u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Ugovora iz tačaka 1 do 8.

   Imamo pravo da Korisniku uputimo delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odn. SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odn. SMS broj.

  3. Korisnik ima pravo da raskine ugovorni odnos ukoliko neka od usluga navedena u odgovarajućim odredbama uprkos adekvatnom zahtevu nije ispoštovana u nekoj od ključnih tačaka i u periodu od najmanje dve nedelje. Pravo na vanredni raskid Ugovora ne važi ukoliko nedostatak predstavlja posledicu nedovoljnog napajanja na mestu priključka, a da je ugovorna strana znala ili morala znati za taj nedostatak prilikom sklapanja Ugovora, ili ukoliko raskid Ugovora usledi nakon popravke nedostatka.

 17. Smrt ugovorne strane

  Pravni naslednik ugovorne strane obavezan je da nas bez odlaganja obavesti o smrti ugovorne strane. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje ugovornog odnosa, Ugovor se smatra okončanim sa smrću ugovorne strane. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti ugovorne strane do saopštenja smrti odgovaraju nasleđe i naslednici, bez obzira na druge odredbe.

 18. Završne odredbe

  1. Ovi Opšti uslovi podležu materijalnom pravu Savezne države Kalifornije.

  2. Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za LINK2YU.

  3. Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. Naša kompanija će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko se, nakon što izvršimo proveru, žalba korisnika iz našeg ugla ispostavi kao neosnovana, ukoliko je primenljivo, Korisnik može da u roku od godinu dana od podnošenja žalbe podnese medijacijski postupak kod nadležnog regulativnog organa, pod pretnjom protivnog gubitka prava na ostvarenje žalbe, kao i da u roku od mesec dana od završetka medijacijskog postupka bez rezultata zatraži rešenje spora pravnim putem. Gore navedeni postupak provere navoda i medijacije spora ne utiče na nadležnost redovnih sudova. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

  4. Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa našim uređajima i uslugama pripadaju isključivo našoj kompaniji.

  5. Korisnički servis

   Svim korisnicima MTEL Homephone usluga stavlja se na raspolaganje Korisnički servis.

   - Kontaktni podaci Korisničkog servisa

   Podrška pri korišćenju MTEL Homephone usluga stoji Vam na raspolaganju na e-mail adresi support@mtel.global ili pozivom Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika MTEL Homephone usluge i MTEL Calling usluge, kao i sa mobilnih i fiksnih telefonskih brojeva mreže Telekom Srbija a.d. Beograd), +1-312-870-75-85 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz SAD), +1-437-536-92-62 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Kanade), kao i putem Online Chat opcije na portalu www.mtel.global. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz MTEL 076 mreže.

   - Prijava tehničkih smetnji

   Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja) Korisničkom servisu prijavi smetnju. Korisnik može pojavu tehničke smetnje da prijavi na e-mail adresu: support@mtel.global ili pozivom Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika MTEL Homephone usluge i MTEL Calling usluge, kao i sa mobilnih i fiksnih telefonskih brojeva mreže Telekom Srbija a.d. Beograd), +1-312-870-75-85 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz SAD), +1-437-536-92-62 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Kanade), kao i putem Online Chat opcije na portalu www.mtel.global. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz MTEL 076 mreže.

   U slučaju da se bilo koja odredba ovih Opštih uslova od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zameniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi će ostati u potpunosti na snazi. Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenljivost ostalih odredbi ovih Opštih uslova.

   Ovi Opšti uslovi imaju pravnu snagu od dana potpisivanja istih od strane Korisnika odnosno klikom na box polje prilikom aktivacije aplikacije i online kupovine.

   Poslednja verzija: 12.10.2020. godine